Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door TrendyKoken, welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop van TrendyKoken en consument.
1.2 Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een door TrendyKoken gedaan aanbod, aanvaardt consument steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.
1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor
zover TrendyKoken deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering terzake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
1.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt
bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen consument en Trendy Koken met betrekking tot
roerende goederen, waarbij de consument een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Aanbod en aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen door of namens Trendy Koken op welke wijze dan ook gedaan (mondeling,
schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad
strekt.
2.2 Trendy Koken is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Trendy Koken heeft het recht aanbiedingen van de website te
verwijderen en van levering af te zien.
2.3 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten,
afwijkt van het aanbod van Trendy Koken, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te
gelden als een aanbod van de wederpartij.
2.4 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Trendy Koken te zijn aanvaard indien en
zodra Trendy Koken dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Aanbiedingen en/of offertes van Trendy Koken gelden niet voor nabestellingen of nieuwe
bestellingen.
2.6 Wederpartij heeft een aanbod van Trendy Koken aanvaard indien hij op de website van
Trendy Koken zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.
2.7 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Trendy Koken een orderbevestiging, voorzien van
een factuur.

3. Prijs
3.1 Trendy Koken hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief
B.T.W. en exclusief bezorgkosten.
3.2 Trendy Koken is gerechtigd om kostprijsverhogingen van meer dan 3 procent aan haar wederpartij
door te berekenen. Vindt de verhoging plaats binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, dan is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3.3 Trendy koken is gerechtigd om af te zien van levering mits de prijs van het bestelde artikel op de website niet goed is ingevoerd. Trendykoken zal de klant z.s.m. een bericht sturen, en in overleg met de klant het eventuele betaalde bedrag meteen retour storten.4. Betaling
4.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden vóór de
overeengekomen vervaldatum, uitsluitend door storting of overmaking op een op de factuur
vermelde rekening.
4.2 Onverminderd overigens aan Trendy Koken toekomende rechten, is wederpartij, in geval de
wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover Trendy Koken, van
rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3 Trendy Koken is gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de wederpartij.
De kosten worden berekend conform de "Staffel Kantonrechters" Rapport Voorwerk II. Het
minimum bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 37,00.

5. Levering, Risico
5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering alleen na
volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag.
5.2 Trendy Koken bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.
5.3 Op wederpartij rust een afnameplicht.
5.4 Vanaf het moment dat Trendy Koken goederen ter aflevering aanbiedt aan de vervoerder
(bijvoorbeeld Post NL), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a.
beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij de wederpartij. Indien er sprake is van
consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging.

6. Controle en klachten
6.1 Wederpartij dient de goederen direct bij ontvangst te controleren. Alle klachten dienen
Trendy Koken binnen bekwame tijd nadat wederpartij eventuele onvolkomenheden of
tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, doch
uiterlijk binnen twee weken na levering van de goederen, schriftelijk te hebben bereikt,
onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).
6.2 Klachten kunnen worden ingediend via het ticketsysteem, of door te mailen naar [email protected]
6.3 Goederen, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt,
onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op
eerste verzoek van Trendy Koken voor nader onderzoek aan Trendy Koken of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan Trendy Koken op kosten van de wederpartij.

7. Bedenktijd en ontbinding
7.1 In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende veertien dagen na de ontvangst
van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke
verklaring. In dat geval dient wederpartij de goederen, ongeopend en ongebruikt, ten
spoedigste en voor eigen rekening aan Trendy Koken retour te zenden. Trendy Koken zal zo spoedig
mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan
haar betaalde teruggeven.

8. Aansprakelijkheid Trendy Koken
8.1 Trendy Koken is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of
derden aan wie wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de
zijde van Trendy Koken sprake is van opzet of grove schuld. In het bijzonder is Trendy Koken niet
aansprakelijk voor gezondheidsschade.
8.2 Trendy Koken is niet aansprakelijk voor gevolgschade, directe of indirecte bedrijfsschade,
stagnatieschade en/of winstderving.
8.3 De aansprakelijkheid van Trendy Koken is in alle omstandigheden in ieder geval beperkt tot het
bedrag dat haar aansprakelijkheidsassuradeur in het gegeven geval uitkeert.
8.4 Indien assuradeuren niet tot uitkering overgaan of de schade niet door verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de netto-factuurwaarde van de
betreffende levering, met een maximum van € 500,--.
8.5 Wederpartij zal Trendy Koken vrijwaren voor alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang
daarvan, van derden en ziet te dezer van regres op Trendy Koken af.

9. Partiële nietigheid, Afstand
9.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter
vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd
in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan,
niet vernietigbaar/nietig is.
9.2 Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door Trendy Koken, brengt dit niet mee dat Trendy Koken afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.

10. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht
10.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Trendy Koken en de
wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Slechts de arrondissementsrechtbank te Amsterdam is bevoegd van geschillen tussen partijen
kennis te nemen.